Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy při dodávce zboží a služeb ze strany společnosti MORAVIA PROPAG, s.r.o., IČ 25504428, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložka 28561 se sídlem Karásek 7, Brno, 621 00, (dále jen „Prodávající“), právnickým nebo fyzickým osobám (dále jen „Kupující“). Zbožím a službami se rozumí souhrn všech výrobků, produktů a služeb, které jsou nabízeny v internetovém obchodu (E-shopu) Prodávajícího, který je provozován na webových stránkách na adrese eshop.moraviapropag.cz (dále jen „Zboží“).

1.2. Právní vztah Prodávajícího a Kupujícího se řídí českým právním řádem, zejména pak uzavřenou Smlouvou, VOP, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), a pokud je kupující spotřebitel tak zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.3. VOP určují část obsahu kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím za účelem převodu vlastnického práva ke Zboží a realizace dodávky Zboží a služeb. Pokud se v VOP hovoří o „Smlouvě“, pak se má na mysli kupní smlouva na dodávku Zboží a služeb.

1.4. Odesláním objednávky z internetové adresy eshop.moraviapropag.cz (dále také jen „E-shop“) Kupující stvrzuje, že byl seznámen s VOP a s uvedenými podmínkami souhlasí. VOP jsou závazné pouze pro prodej Zboží a služeb prostřednictvím E-shopu.

1.5. VOP upravují také práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese eshop.moraviapropag.cz, jakož i další související právní vztahy.

1.6. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení, vzhled, uspořádání, grafické prvky a další součásti tvořící E-shop (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící E-shop.

2. Účet uživatele

2.1. Na základě registrace Kupujícího provedené v E-shopu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání Zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Registrace je zcela dobrovolná a Kupující může provádět objednávání Zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní E-shopu.

2.2. Při registraci v E-shopu a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny vyplňované údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost, pokud Kupující tuto svou povinnost poruší. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.4. Prodávající může zrušit Uživatelský účet v případě, kdy Kupující poruší kteroukoli povinnost vyplývající ze Smlouvy (včetně VOP), či v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá.

2.5. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření Smlouvy

3.1. Smlouva je uzavřena na základě objednávky Kupujícího a její akceptace ze strany Prodávajícího. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se neuplatní. Prodávající si vyhrazuje, že nabídku obsažená v E-shopu platí pouze do vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit. V případě, že předmětem plnění je rovněž potisk zboží vyhrazuje si Prodávající právo odmítnout uzavřít smlouvu, pokud jsou jeho výrobní kapacity plně vytíženy.

Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v E-shopu, přičemž v tomto formuláři je třeba uvést alespoň následující údaje:

 1. jméno a příjmení (název/firma/IČO)
 2. adresa bydliště (sídla)
 3. e-mailová adresa
 4. kontaktní telefonní číslo.


V objednávce je dále uvedeno objednávané zboží, počet kusů a cena zboží. Kupující zvolí z nabízených možností způsob dopravy a platby. Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce. Nebude-li objednávka obsahovat uvedené údaje, Prodávající není povinen na takovou objednávku reagovat, avšak může ji uznat jako řádnou. Odesláním objednávky Kupující kupní cenu Zboží akceptuje, cenu dopravy do místa dodání Zboží.

Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.2. Po doručení správně vyplněné objednávky je Prodávající povinen Kupujícímu neprodleně potvrdit její doručení, a to prostřednictvím e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Prodávající následně do tří pracovních dnů potvrdí Kupujícímu objednávku e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. V okamžiku doručení potvrzení objednávky Kupujícímu je uzavřena Smlouva. V případě, že Kupujícím je podnikatel ve smyslu příslušných ustanovení OZ, považuje se za akceptaci objednávky i přímé dodání objednaného Zboží bez předchozího výslovného projevu vůle Prodávajícího.

3.3. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku nebo její část v případě, že se Zboží již nevyrábí, nedodává nebo je již vyprodáno, Kupující má špatnou platební morálku, popřípadě existuje jiný relevantní důvod, pro který po Prodávajícím nelze spravedlivě požadovat akceptaci objednávky (např. z důvodu porušení dříve uzavřených Smluv), přičemž Prodávající bude bez zbytečného odkladu Kupujícího o těchto skutečnostech informovat některým z prostředků komunikace na dálku. Za neakceptaci objednávky se považuje i neodeslání potvrzení o doručení objednávky (viz předchozí odstavec těchto VOP). V případě, že za výše uvedených okolností Kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část a objednávka nebyla Prodávajícím akceptována, bude mu tato částka vrácena, a to nejpozději do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne jejího připsání na účet Prodávajícího. Uvedená lhůta se považuje za dodrženou, bude-li v této lhůtě podán příkaz k úhradě nebo poštovní poukázka.

3.4. V případě, kdy Kupující požaduje provést zakázkovou výrobu Zboží či služeb mimo nabídku běžných výrobků Kupujícího uvedených v E-shopu, zašle Kupující prodávajícímu prostřednictvím E-shopu tzv. poptávku, na základ které vytvoří Prodávající pro Kupujícího speciální nabídku. V takovém případě dojde následně k samostatnému uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím mimo rámec tohoto E-shopu a takový obchod se neřídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

4. Dodání zboží

4.1. Obvyklá lhůta pro dodání Zboží skladem činí 5 pracovních dnů od úhrady kupní ceny, pokud je místo dodání na území České republiky. Kupující je srozuměn s tím, že termín dodání je ovlivněn zejména dostupností Zboží na skladě Prodávajícího, jakož i objednaným Zbožím, a proto v ojedinělých případech může být dodací lhůta delší, o čemž bude Kupující, některým z prostředků komunikace na dálku, při akceptaci objednávky Prodávajícím nebo bez zbytečného odkladu po této akceptaci vyrozuměn. Kupující bere na vědomí, že výše uvedené dodací lhůty počínají běžet ode dne následujícího po dni připsání plné výše kupní ceny (včetně ceny dopravy) na bankovní účet Prodávajícího. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo na prodloužení termínu dodání Zboží v případě výskytu nepředvídatelných událostí (vyšší moci).

4.2. Kupující má právo zvolit způsob dopravy dle aktuálních možností uvedených v E-shopu. Přeprava bude realizována prostřednictvím externí přepravní společnosti, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně dle dohody na provozovnách prodávajícího na adresách:

 1. Výrobní závod Boleradice, Boleradice 447, 691 12 Boleradice
 2. Servisní centrum chladicí techniky, Jalovisko 537 664 55 Měnín
 3. Montážní pobočka chladicí techniky, areál Bigbox (hala H5), Ve Žlíbku 1800 19300 Praha 20

4.3. Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu.

4.4. Převzetí Zboží je Kupující povinen potvrdit na příslušných dokumentech svým podpisem. Při převzetí Zboží je Kupující povinen ihned za přítomnosti zaměstnance přepravní společnosti nebo zaměstnance držitele poštovní licence prohlédnout neporušenost obalu zásilky, pokud bude balení zjevně poškozeno, není povinen zásilku převzít. Převzetím Zboží a podpisem dodacího listu či jiného obdobného dokumentu Kupující stvrzuje, že obal zásilky nebyl poškozen. Kupující je povinen neprodleně informovat Prodávajícího o zjištěných vadách.

4.5. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

4.6. V případě nezastižení Kupujícího nebo osoby zmocněné k převzetí Zboží na adrese místa dodání bude postupováno podle pravidel příslušného přepravce nebo držitele poštovní licence. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení Zboží včetně případného poplatku za uskladnění, jakož i vícenáklady vzniklé v důsledku odmítnutí převzetí řádně dodaného Zboží, je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit, a to ve výši dle ceníku příslušného přepravce nebo držitele poštovní licence. Takové vícenáklady tedy mohou být Kupujícímu dodatečně účtovány.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po doručení zboží nakupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.8. Prodávající je oprávněn odmítnout předat Zboží Kupujícímu, pokud nebude plně uhrazena kupní cena a/nebo cena dopravy.

4.9. V případě dodání Zboží s potiskem dle zadání Kupujícího činí obvyklá lhůta dodání 10 pracovních dnů od vzájemného odsouhlasení tiskových dat k provedení potisku Zboží.

4.10. Sjedná-li Kupující ve smlouvě potisk zboží, je Kupující povinen dodat Prodávajícímu podklady pro tisk

4.11. Prodávající je povinen předat Kupujícímu předlohu grafiky potisku ke schválení nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení kompletních podkladů pro tisk ze strany Kupujícího. Nastane-li případ, že Kupující připomínkuje zaslanou předlohu grafiky potisku, zavazuje se Prodávající, že opravenou předlohu zašle Kupujícímu k opětovnému odsouhlasení do dvou pracovních dnů od zaslání připomínky Kupujícím.


5. Kupní cena a platební podmínky

5.1. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu za dodané Zboží (služby) kupní cenu, která je uvedena u příslušného Zboží v E-shopu včetně DPH. Kupní cena Zboží je uváděna bez i včetně DPH v zákonné výši. Společně s kupní cenou Zboží (služeb) je Kupující povinen uhradit cenu dopravy do místa dodání, není-li dále stanoveno jinak. Aktuální ceny dopravy jsou taktéž uvedeny v E-shopu v sekci Doprava a platba, přičemž platí pouze pro dodání v rámci České republiky. Má-li být Zboží dodáno do zahraničí, bude cena dopravy dohodnuta individuálně, není-li výslovně v E-shopu uvedeno jinak.

5.2. Změny cen Zboží, dopravy či služeb jsou plně v dispozici Prodávajícího a mohou se měnit i v průběhu dne. Provedené změny nemohou mít vliv na již uzavřené Smlouvy, nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno jinak. Změna cen je účinná zveřejněním v E-shopu, nebude-li Prodávajícím stanoveno jinak.

5.3. Úhrada kupní ceny (včetně ceny dopravy) je možná:

 1. bezhotovostně na účet Prodávajícího, který bude uveden v akceptaci objednávky, příp. bude neprodleně sdělen Kupujícímu prostřednictvím některého z prostředků komunikace na dálku;
 2. prostřednictvím platební karty.

5.4. V případě bezhotovostní platby včetně platby kartou je kupní cena splatná ve lhůtě 3 dnů od uzavření Smlouvy.

5.5. Kupní cena se v případě bezhotovostního převodu či platby kartou považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet Prodávajícího.

6. Záruka

6.1. Prodávající prohlašuje, že pokud není uvedeno jinak, tak je nabízené zboží nové a poskytuje Kupujícímu, jenž není podnikatelem a koupě se netýká jeho podnikatelské činnosti, na toto Zboží záruku po dobu, která je na obalu každého Zboží vyznačena jako doba spotřeby (použitelnosti), jinak na dobu určenou občanským zákoníkem. Kupujícímu, jež není spotřebitelem (podnikající fyzické osoby a právnické osoby), poskytuje prodávající záruku na zboží dobu 12 měsíců od převzetí zboží. 

6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané Zboží je při převzetí Kupujícím bez vad. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převezme:

 1. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


6.3. Projeví-li se vada během šesti měsíců ode dne převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při jeho převzetí. To neplatí, pokud se jedná o vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím, jenž je podnikatelem a koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

6.4. Za vadu se považuje i dodání jiného Zboží. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží. Záruka se nevztahuje zejména na vady způsobené nevhodným skladováním či použitím, neodborným zacházením, jakož i vady způsobené Kupujícím a/nebo třetími osobami.

6.5. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá i skrytá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti Prodávajícího ze záruky za jakost nejsou tímto odstavcem dotčeny.

6.6. Kupující je povinen případné vady Zboží reklamovat u Prodávajícího v záruční době, a to neprodleně po jejich zjištění a nejlépe písemně na adrese Karásek 7, 621 00 Brno nebo emailové adrese adrese eshop@moraviapropag.cz. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží
 2. na odstranění vady opravou Zboží
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny
 4. odstoupit od smlouvy.


Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení Smlouvy.

6.7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

6.8. Je-li Kupujícím spotřebitel, jiná osoba, která není podnikatelem, nebo podnikatel, u kterého je však již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti, má v případě, že Zboží má vady, právo požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může dotčený Kupující požadovat výměnu jen součásti. Není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Příslušný způsob vyřízení oprávněné reklamace určuje Kupující, a to výslovným požadavkem uvedeným zpravidla v reklamaci.

6.9. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit.

6.10. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.11. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že toto má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

6.12. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Ujednají-li strany ještě předtím, než Kupující může uplatnit právo z vady Zboží, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu. Ustanovení tohoto odstavce neplatí, pokud je Kupujícím podnikatel, u kterého je již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

6.13. Při předčasném plnění může Prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání Zboží. Výkonem svého práva nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo Kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.

6.14. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Ustanovení tohoto odstavce se použije pouze v případě, že je Kupujícím spotřebitel.

6.15. Kupující Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Odesílá-li Prodávající Zboží, může Kupující odložit prohlídku do doby, kdy je Zboží dopraveno do místa plnění.

6.16. Do odstranění vady nemusí Kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

6.17. Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy (ustanovení následujícího článku VOP tímto není dotčeno), ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží,
 2. použil-li Kupující Zboží ještě před objevením vady,
 3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li Zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití Zboží prospěch.


6.18. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání Zboží. K účinkům podle tohoto odstavce soud přihlédne jen k námitce Prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které Prodávající v době odevzdání Zboží věděl nebo musel vědět.

6.19. Je-li Kupujícím podnikatel, u kterého je však již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, musí vady reklamovat písemně, přičemž způsob, jakým bude oprávněná reklamace Kupujícího vyřízena, a termín vyřízení reklamace (odstranění vad), resp. termín vyřízení vzneseného nároku, určuje Prodávající.

6.20. Kupující je povinen Prodávajícímu prokázat, že se jedná o Zboží zakoupené u Prodávajícího a také skutečnost, že jsou vady reklamovány včas ve stanovené lhůtě. V případě, že reklamace bude vyřízena výměnou Zboží, je Kupující povinen vrátit veškeré Zboží, které je předmětem výměny.

6.21. Bude-li reklamace shledána neoprávněnou, má Prodávající právo požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s touto neoprávněnou reklamací; to neplatí, pokud je Kupujícím jiná osoba než podnikatel, u kterého je již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

6.22. Není-li pro případy, kdy to OZ umožňuje, v těchto VOP či Smlouvě ujednáno jinak, použijí se při uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) příslušná ustanovení OZ, zejména pak ustanovení § 2099 – 2117 OZ a ustanovení § 2165 – 2174 OZ. Je-li kupujícím spotřebitel, užijí se dále ustanovení Zákona o ochraně spotřebitele.

7. Odstoupení od Smlouvy a vrácení Zboží

7.1. Kupující, kteří jsou spotřebitelem, mají právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve smyslu příslušných ustanovení OZ ve lhůtě 14 dnů následujících po dni kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme Zboží; odstoupit lze i bez uvedení důvodu a bez uplatnění jakékoli sankce ze strany Prodávajícího. Toto právo na odstoupení se však netýká smluv uvedených v ustanovení § 1837 OZ. Právo odstoupit od smlouvy se zejména neuplatní v případě dodávky Zboží s potiskem na přání Kupujícího.

Dodávky Zboží vyrobeného či upraveného speciálně na přání Kupujícího: Upozorňujeme Vás tímto na skutečnost, že podle § 1837 písm. d) občanského zákoníku nemáte právo odstoupit od smlouvy na dodávku zboží, jelikož jde o dodávku zboží, které je upravováno na Vaše přání.

7.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od Smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu MORAVIA PROPAG, s.r.o., Karásek 7, Brno, 621 00 nebo e-mailem na adresu eshop@moraviapropag.cz.

7.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty (viz odst. 1 tohoto článku).

7.4. Pokud Kupující odstoupí od Smlouvy, Prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které od Kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání Zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Zboží nabízený Prodávajícím). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě však s vrácením plateb Kupujícímu nevzniknou další náklady.

7.5. Platby budou Prodávajícím zaslány zpět Kupujícímu až po obdržení vráceného Zboží nebo poté, co Kupující prokáže, že zboží odeslal zpět Prodávajícímu; rozhoduje okamžik, který nastane dříve.

7.6. Kupující je povinen Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zaslat zpět Prodávajícímu na adresy:

Chladicí zařízení

MORAVIA PROPAG, s.r.o.
Jalovisko 537
664 55 Měnín

Slunečníky a stínicí technika

MORAVIA PROPAG, s.r.o.
Boleradice 447

691 12 Boleradice

na tytéž adresy je možno Zboží vrátit osobně. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je v jejím rámci Zboží Prodávajícímu odesláno.

7.8. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením Zboží.

7.9. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti

7.10. Na Kupující, kteří nejsou spotřebitelem, se tento článek VOP nepoužije, nestanoví-li právní předpisy jinak.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Kupující souhlasí, aby Prodávající pro účely uzavření a plnění Smlouvy, pro účely spravování Uživatelského účtu, jakož i pro účely zasílání elektronické pošty s informacemi o akčních slevách a novinkách Zboží Prodávajícího v E-shopu a/nebo pro účely zasílání hlášení o stavu konkrétní objednávky (e-maily budou zasílány výhradně registrovaným Kupujícím, kteří si takovou možnost dobrovolně zvolí), shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje Kupujícího – fyzické osoby, a to zejména jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo, DIČ, pohlaví, číslo bankovního účtu a kontaktní údaje jako např. e-mailová adresa, telefonní číslo apod. Ochrana osobních údajů Kupujících – fyzických osob bude technicky a organizačně zabezpečena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZoOOÚ”). Požádá-li Kupující – fyzická osoba o informaci o zpracování svých osobních údajů, Prodávající mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Kupující – fyzická osoba, který zjistí nebo se bude domnívat, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s jeho ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se ZoOOÚ, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Prodávajícího o vysvětlení a příp. požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav. Kupující odesláním objednávky souhlasí s poskytnutím a zpracováním výše uvedených osobních údajů Prodávajícím pro výše uvedené účely, a to po dobu od odeslání objednávky až do pěti let od skončení účinnosti Smlouvy (dodání Zboží). V případě, že nedojde k uzavření Smlouvy, je souhlas udělen na dobu pěti let od odeslání objednávky Kupujícím. Takto udělený souhlas může Kupující kdykoliv odvolat.

8.2. Prodávající je oprávněn pověřit třetí osobu (zpracovatele) zpracováním osobních údajů Kupujícího. Osobní údaje nebudou předány třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího vyjma případů, kdy budou osobní údaje zpřístupněny z důvodu plnění Smlouvy (např. údaje budou poskytnuty dopravci Zboží). I v takovém případě budou předány jen nezbytné osobní údaje, přičemž Kupující s předáním (zpřístupněním) těchto svých osobních údajů souhlasí.

9. GDPR

9.1. Tento článek zakotvuje pravidla ochrany osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR“). Poskytovatel se GDPR při zpracování osobních údajů Objednatele řídí a zpracovává osobní údaje pouze v souladu s GDPR.

Při uzavření této smlouvy a poskytování služeb dle této smlouvy dochází k předání osobních údajů Objednatele následnému zpracování Poskytovatelem.

Osobními údaji, které bude Poskytovatel o Objednateli zpracovávat, jsou jeho jméno, bydliště, email, telefon, datum narození, IČ, DIČ, a případně další údaje, které mu Objednatel předá. Bude-li Poskytovatel zpracovávat osobní údaje zákazníků Objednatele (i objednatele‑právnické osoby), bude je zpracovávat maximálně v rozsahu uvedeném výše. Když se dále v těchto podmínkách hovoří o ochraně osobních údajů Objednatele, tak se tím přiměřeně k okolnostem rozumí také ochrana osobních údajů jeho zákazníků.

Právním základem zpracování osobních údajů je uzavření smlouvy dle těchto obchodních podmínek a její plnění.

Osobní údaje budou Poskytovatelem zpracovávány po dobu trvání této smlouvy a 10 let poté jako důkaz proti právním nárokům nebo k uplatnění právních nároků. Osobní údaje, které je nutno dle příslušných zákonů uchovávat i poté, budou zpracovávány po dobu určenou příslušnými právními předpisy.

K osobním údajům Poskytovatele a jejich budou mít přístup zaměstnanci Poskytovatele a jeho subdodavatelé služeb, což jsou především poskytovatelé IT systémů a programů, účetní, daňoví, právní a marketingoví poradci Poskytovatele.  Poskytovatel je dále oprávněna předat osobní údaje Objednatele případným dalším osobám uvedeným v Zásadách zpracování osobních údajů.

Osobní údaje budou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze v případě zálohy dat za účelem lepší ochrany dat a osobních údajů před ztrátou či zničením.

Objednatel má právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Objednatel může kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Bližší a podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů, kterými se Poskytovatel řídí. V těchto zásadách jsou také podrobně uvedena a popsána práva týkající se ochrany osobních údajů, která může Objednatel souvislosti se svými osobními údaji uplatnit. Zásady jsou dostupné na webových stránkách Poskytovatele.

9.2. Zpracovatelská doložka

Ustanovení tohoto článku se užijí v případě, že se Poskytovatel ocitne v postavení zpracovatele ve smyslu GDPR a dochází k předávání osobních údajů Objednatelem, jakožto správcem (dále v tomto článku jako „správce“), Poskytovateli, jakožto zpracovateli (dále v tomto článku jako „zpracovatel“), za účelem zpracování osobních údajů zpracovatelem.

Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje předané mu správcem pouze za účelem plnění uzavřené smlouvy a poskytování služeb pronájmu výpočetních zdrojů, a to po dobu trvání uzavřené smlouvy, a to pouze v souladu s pokyny správce, kterými je zpracovatel povinen se řídit.

Zpracovatel bude zpracovávat všechny osobní údaje, které mu budou správcem předány nebo zpřístupněny a bude je nutno zpracovávat pro poskytnutí služby dle těchto obchodních podmínek. Zpracovatel nebude standardně zpracovávat zvláštní kategorie osobních údajů.  Pokud by měly být zpracovány zvláštní kategorie osobních údaje, je na to povinen správce zpracovatele výslovně upozornit.

Zpracovatel bude osobní údaje zpracovávat jen po nezbytně nutnou dobu, maximálně po dobu trvání uzavřené smlouvy.

Zpracovatel prohlašuje, že udržuje a po celou dobu zpracování bude udržovat odpovídající úroveň zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě nebo zneužití.

Zpracovatel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci, kteří budou mít k osobním údajům přístup, jsou zpracovatelem odpovědně vybráni, byly proškolení a seznámeni s podmínkami zpracování osobních údajů dle GDPR a jsou zavázáni mlčenlivostí.

Zpracovatel je oprávněn a správce zpracovateli dává svolení k zapojení dalších zpracovatelů osobních údajů, je-li to nutné k řádnému poskytování služeb dle této smlouvy. V případě zapojení dalšího zpracovatele je zpracovatel povinen dodržovat podmínky dle čl. 28 GDPR.

Zpracovatel je povinen zavázat mlčenlivostí všechny osoby, které budou v rámci činnosti pro zpracovatele zpracovávat osobní údaje předané mu správcem.

Zpracovatel je povinen přijmout všechny opatření dle čl. 32 GDPR. Zpracovatel prohlašuje, že tato opatření přijal a osobní údaje jsou v případě předání zpracovateli dostatečně chráněny.

Zpracovatel je povinen zohledňovat povahu zpracování a je-li to možné, zpracovatel bude správci nápomocen při povinnosti správce reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů. Správce bere na vědomí, že zpracovatel nemusí mít technické možnosti vyřídit žádost o výkon práv subjektů údajů. Vyřizování těchto žádostí ze strany správce může být zpracovatelem zpoplatněno.

Zpracovatel je povinen být správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, při zohlednění povahy informací, které má zpracovatel k dispozici.

Zpracovatel je povinen osobní údaje předané mu správcem vymazat nebo je vrátit správci a vymazat existující kopie na základě písemného rozhodnutí správce doručeného nebo v případě ukončení této smlouvy. Toto ustanovení se neuplatí, pokud je zpracovatel povinen si osobní údaje ponechat na základě zákonných ustanovení.

Zpracovatel je povinen poskytnout správci na základě jeho požadavku informace potřebné k doložení toho, že došlo ke splnění povinnosti stanovaných v čl. 28 GDPR a je povinen přispět k provedení auditu ve smyslu čl. 27, odst. 3, písm. h) GDPR.

10. Ostatní ustanovení

10.1. Smlouva je uzavírána pouze v českém jazyce, a to v elektronické podobě; Smlouva je po jejím uzavření Prodávajícím archivována, přičemž na písemnou žádost Kupujícího mu bude zaslána některým z prostředků komunikace na dálku. Podstatné náležitosti Smlouvy včetně identifikace Kupujícího nejsou veřejnosti přístupné. Aktuální znění VOP je vždy zveřejněno v E-shopu. Již neúčinné verze VOP jsou Prodávajícím archivovány a nejsou veřejně dostupné v E-shopu.

10.2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Kupujícímu nevznikají náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy, tj. použití E-shopu a nákup v jeho rámci není ze strany Prodávajícího ani třetí osoby nijak zpoplatněn. Kupujícímu vznikají pouze jeho vlastní náklady, jako jsou např. náklady na jeho internetové připojení, náklady na jeho telefonní hovory, které si však hradí sám.

10.3. Prodávající není ke Kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

10.4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do E-shopu nebo v důsledku užití E-shopu v rozporu s jeho určením.

10.5. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.11. Závěrečná ustanovení

10.6. Není-li pro některý případ Smluvními stranami sjednáno nebo právními předpisy stanoveno výslovně jinak, jsou Smluvní strany oprávněny doručovat druhé Smluvní straně veškerá oznámení, sdělení a jiné písemnosti také prostřednictvím elektronické pošty, a to v případě Prodávajícího na e-mailovou adresu uvedenou v prvním článku těchto VOP či na e-mailovou adresu uvedenou v E-shopu a v případě Kupujícího na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce Zboží. Tímto ustanovením není vyloučeno zasílání klasickou poštou nebo osobní předání. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že ji adresát odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne jejího uložení u poskytovatele poštovních služeb, i když se adresát o jejím uložení nedověděl.

10.7. Pokud by kterékoli ustanovení ve Smlouvě bylo nebo by se stalo neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Odporuje-li některé ustanovení těchto VOP kogentním ustanovením právních předpisů, uplatní se bez dalšího příslušné kogentní ustanovení.

10.8. Odchylná ustanovení ve Smlouvě mají přednost před zněním VOP.

10.9. Pro posouzení případných sporů vzniklých na základě Smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky. 

10.10. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, a to prostřednictvím jejich webového formuláře na stránkách https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ Bližší informace lze získat na stránkách https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

10.11. Kontaktní údaje na Prodávajícího:

Adresa:
MORAVIA PROPAG, s.r.o.
Karásek 2130/7
621 00 Brno
Česká republika

Telefon: 
+420 541 228 919

E-mail:
info@moraviapropag.cz

10.12. Tyto VOP jsou platné a účinné od 9. 2. 2023. Změny VOP jsou plně v dispozici Prodávajícího, avšak provedené změny nemají vliv na již uzavřené Smlouvy.